J-Gate

2277-8071

Web Based Journal Management System
 
 
Peer Review Board
 
PROF. M.S. DESHMUKH
DR. SANTOSH T. KUTE
DR. KAILAS V. NIKHADE
DR. UDDHAV R. JANE
DR. RAVI VAIDYA
DR. RENU BAYASKAR (SADAR)
DR. DEVIDAS S. BHAGAT
DR. K. VETRIVEL
DR. M. VELUSAMY
DR. KIRTI B. SADAR
Prof. P.P.Ugale